zondag 23 februari 2014

Barkschip Cornelia 1856

ADVERTENTIËN. PUBLIEKE VEBKOOPING TE KATWIJK AAN ZEE OM CONTANT GELD. MEIJMËR & Co., Cargadoors te Amsterdam, als lasthebbenden van Kapitein J.H. BELL, gevoerd hebbende het Engelsche Barkschip Cornelia, vun Moulmain naar Amsterdam gedestineerd geweest, doch op 19 januarij ll  ten Westen van Noordwijk gestrand, presenteren op Maandag den 28sten Januarij e. k., des Morgens ten 12 Ure, te Katwijk, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris, Publiek te Verkoopen: 20 Stuks meerendeels nieuwe ZEILEN , ANKERS, ANKERKETTINGEN , LIEREN en een STUURRAD , SCHEEPSKLOK. SCHEEPSBOOTEN; eene aanzienlijke Partij gekapt STAAND en LOOPEND TOUWWERK, een CHRONOMETER (welke te bezigtigen is bij den Heer A. HOHWii, Oude Schans , te Amsterdam) en hetgeen verder gepresenteerd zal worden, en eindelijk het Kopervast Gekoperd HOL of CASCO van voornoemd Barkschip, met inhebbende Lading RIJST , enz., zoodanig als het ten Westen van Noordwijk is zittende. Nadere informatiën zijn op Franco aanvrage te bekomen bij de voornoemde Cargadoors MEIJER & C°. (1259) ZEGT HET VOORT.