zondag 9 maart 2014

De Opperstrandvonder van Noordwijk

De OPPERSTRANDVONDER van het Oud Dominiaal ressort van Haarlem, als daartoe behoorlijk gemagtigd, zal op den 29 Mei 1832, des voormiddags ten 10 ure, te Noordwijk aan-Zee , publiek, ad opus jus habentium, doen verkoopen: 66b Noordsche VUREN BALKEN of SPIEREN van onderscheiden lengte en dikte, 2480 Noordsche VUREN DEELEN, eene groote hoeveelheid WRAKHOUT, 16 stuks beschadigde ZEILEN, 3 ANKERS, KABELS, Staande en Loopend WANT, eene SCHEEPSBOOT en eindelijk eenige KOKS- en BOOTSMANS-GOEDEREN, alles afkomstig van het in de maand November laatstleden te Noordwijk-aan-Zee gestrande Kofschip Dorothea, komende van Christiaansand en gedestineerd naar Bordeaux; zullende bovengemelde Goederen van heden af kunnen worden bezigtigd en daarvan nadere aanwijzing geschieden door de Substituut-Strandvonders ter gemelde plaatse.
bron: Rotterdamsche Courant 24-05-1832