dinsdag 1 mei 2012

Mei 1860 Ongelukkige Maand voor de Scheepvaart

AMSTERDAM, 8 Junij. De maand Mei 1860 is eene der ongelukkigste voor de scheepvaart, het getal totale verliezen bedroeg in: Mei 1854 110, 1855 110, 1856 120, 1857 100, 1858 141, 1859 121 en 1860 161 schepen; onder deze 161 verloren schepen vindt men 19 met Noordschc houtlaclingen, terwijl de afgekeurde schepen in dc vijf eerste maanden van 1860 reeds meer dan in de 12 maanden der 12 jaren van 1847—1858 bedroegen. Het is te vreezen, dat de maand Junij mede zeer ongelukkig zal zijn, want niet alleen dat de stormen van het einde van Mei daarop nog een grooten invloed zullen uitoefenen (aangezien niet alle verliezen, veroorzaakt door die stormen, op uit. Mei bekend waren en dus nog verliezen in Junij aangeteekend zullen worden), maar ook het ruwe weder van 2 en 3 Junij heeft het zijne daartoe ruimschoots bijgedragen; dehalfjaarlijksche staat zal dan ook aan vele havens meerdere verliezen toonen, dan zij in het geheele jaar 1859 geleden hebben.